Centrum Komunikacji Klinicznej

Biblioteka Komunikacji Klinicznej

Poniżej prezentujemy spis książek i artykułów dotyczących umiejętności komunikacyjnych. Można tu znaleźć publikacje, które powstały w wyniku pracy indywidualnej oraz współpracy z naszymi kolegami zarówno z kraju, jak i zagranicy.

 

Komunikacja kliniczna

Silverman J., Kurtz S., Draper J. (2018), Umiejętności komunikowania się z pacjentem. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna.

Barański J., Waszyński E., Steciwko A. (2017). Komunikowanie się lekarza z pacjentem. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Barański J., Steciwko A. (2012). Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną. Wybrane zagadnienia. Wrocław: Wydawnictwo Urban & Partner.

Marcinowicz, L., Chlabicz, S. (2014). Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną? Praktyka lekarza rodzinnego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Marcinowicz, L., Ślusarska B. (red.). (2017). Opieka nad podopiecznym w praktyce pielęgniarki rodzinnej. Opisy indywidualnych przypadków. Wrocław: Wydawnictwo Continuo.

 

Nasze publikacje (artykuły, rozdziały w książkach pod redakcją)

Bachmann, Cadja, i in. (2013). A European consensus on learning objectives for a core communication curriculum in health care professions. Patient education and counseling, 93.1, s. 18-26.*

Bujnowska-Fedak, M., M., Wróblewska, I. (2012). Przekazywanie pacjentowi i jego rodzinie złych i trudnych informacji dotyczących stanu zdrowia. W: A. Steciwko, J. Barański (red.), Porozumiewanie się lekarza z pacjentem. Wybrane zagadnienia (s. 159-169). Wrocław: Wydawnictwo Urban & Partner.

Dubielecka M., Rusyan, E., Zduniak, A., Mielczarek, A., Lewandowska, M., Ratajska, A. (2017). Patients’ beliefs regarding dental health promotion. Psychology Research, 7.1, s. 65-71.*

Krajnik, M., Rogiewicz, M. (2013). Porozumiewanie się lekarza z chorym. Gazeta AMG, r.23, nr 2, s. 9-10.

Fejfer-Wirbał, E., Gładczuk, J., Marcinowicz, L. (2013). Relacje lekarz-pielęgniarka w polskiej literaturze medycznej. Medycyna Praktyczna, z. 1, s. 19-22.*

Kubica A., Ratajska, A. (2010). Co leży u podłoża złej współpracy lekarz-pacjent? – spojrzenie psychologa. Folia Cardiologica Excerpta, 5, 2, s. 84-87.*

Ratajska, A. (2014). Komunikowanie się z pacjentami z zaawansowaną niewydolnością serca. Medycyna Paliatywna w Praktyce 8, 4, s. 157-162.*

Ratajska, A. (2014). Komunikowanie się z pacjentem w sytuacjach trudnych. W: L. Marcinowicz, S. Chlabicz (red.), Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną? Praktyka lekarza rodzinnego, s. 53-75. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Jankowska, K., Ratajska, A. (2012). Komunikowanie werbalne i niewerbalne. W: A. Steciwko, J. Barański (red.), Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną. Wybrane zagadnienia, s. 3-12. Wrocław: Wydawnictwo Urban & Partner.